Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO, dla których administratorem danych Stowarzyszenie Sieć Obserwatorów Burz

Privacy Policy for Monitor Burz Mobile AppZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

Dotyczy korzystania z aplikacji "Monitor Burz"


§1

Aplikacja mobilna „Monitor Burz” nie przetwarza danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zapisane na serwerze Administratora dane lokalizacyjne GPS zastają przechowywane w zanonimizowanej formie i nie mogą być w żaden sposób powiązane z konkretnym użytkownikiem.

Dotyczy korzystania z formularza dostępnego pod adresem http://monitorburz.pl/raporty


§1

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sieć Obserwatorów Burz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 118/7, 50-307 Wrocław; e-mail: kontakt🐒obserwatorzy.info

§2

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do celów zostania członkiem Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz bądź Obserwatorem tejże Sieci.
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: cele statutowe Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz, obsługa administracyjna, gromadzenie danych statystycznych, publikacja materiałów otrzymanych od Pani/Pana.
1.Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
2.Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
3.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
1.dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
2.sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

§3

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:
1.dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
2.sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
3.usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
4.ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
5.wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

1.W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
2.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
3.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.